02122268459‬‏ | تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6

استراتژی-منابع-انسانی

استراتژی منابع انسانی

 

الف ) ورودی استراتژی منابع انسانی :

استراتژی منابع انسانی به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان مدیریت منابع انسانی منشعب از استراتژی های کلان سازمان بوده که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش تعیین کننده در شناسایی نقشه راه و کمی سازی اهداف سازمانی خواهد داشت . بنابر این هرچه سند استراتژی کلان سازمان دقیق تر و کمی تر تدوین شده باشد ، امکان تدوین استراتژی دقیق تری در حوزه منابع انسانی وجود دارد .

 

ب) خروجی استراتژی منابع انسانی :

*  ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مختلف و جلوگیری از فعالیت جزیره ای واحد های مختلف سازمان

* تعیین تعداد نیرو، دانش ، مهارت و شایستگی مورد نیاز جهت واحد های مختلف بر اساس اهداف و سند استراتژی کلان سازمان

*امکان مفاهمه ، تعیین وظایف و ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس تقسیم وظایفی که در سند استراتژی کلان سازمان برای واحد های مختلف بصورت کمی معلوم شده است .  

* نیاز سنجی ، برنامه ریزی و شناسایی دوره های  آموزشی مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف سازمانی و تعیین بودجه آموزشی

* تعیین مشاغل استراتژیک و نحوه جذب ونگهداری افراد کلیدی

* تعیین روشهای امور رفاهی و انگیزشی مجاز کارکنان و بودجه مربوطه جهت ارتقای رضایت کارکنان

* تعیین سبد های جبران خدمت کارکنان

* کنترل میزان اضافه کاری مجاز در واحد های مختلف و ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان

بطور کلی مدیریت منابع انسانی دارای 4 نقش کلی به شرح زیر می باشد .

1- همسو کردن کارکنان با اهداف کسب و کار 

2-  انجام امور جاری اداری و منابع انسانی ( جذب و استخدام ، برنامه ریزی منابع انسانی ، جبران خدمت ، امور رفاهی و انگیزشی ، ارزیابی عملکرد و...)

3-کاهش عوامل نارضایتی کارکنان

4-مدیریت تغییرات

انجام صحیح 4 نقش مذکور منوط به اطلاع و آگاهی کافی از شرایط، تصمیمات کلان و تفویض اختیار مناسب می باشد . تجربه نشان داده است که مهم‌ترين شرط موفقيت جهت رسیدن به اهداف مذکور حمایت فعال تيم مديريت ارشد است.

با توجه به اینکه یکی از 4 نقش مدیران منابع انسانی ، شریک استراتژیک سازمان تعریف شده ، مدیران منابع انسانی لازم است با تبدیل استراتژی های کسب و کار به برنامه های سازمانی ، در زمینه تحقق اهداف یاری رسانند .

بنابر این مرحله اول برای تدوین استراتژی منابع انسانی ، دریافت سند استراتژی کلان سازمان بوده ،  به نحوی که نقش و وظیفه کلیه واحد ها در رسیدن به اهداف کلان سازمان ، چشم انداز ، ماموریت ، ارزش ها ، فرهنگ سازمانی و ... به روشنی مشخص شده باشد .  

اجرا بزرگترین موضوع مطرح نشده استراتژی ها و عدم اجرای صحیح سدی در جهت رسیدن به موفقیت استراتژی منابع انسانی خواهد بود . بنابر این در این مقاله تلاش بر آن خواهد بود با محوریت اجرا ، موضوعات مربوطه ذکر گردد .   

استراتژی منابع انسانی : یعنی دستور کار واحد منابع انسانی ( شامل چشم انداز ، ماموریت ، ارزش ها ، اهداف ، اقدامات ، و مقیاس ها ) و دارای سه محور اصلی به شرح ذیل می باشد .

 

همراستایی با استراتژی های کسب و کار مهمترین نکته در تدوین استراتژی ها خواهد بود . استراتژی منابع انسانی بایستی از اجرای استراتژی سازمان پشتیبانی کند .

سه چالش اساسی در تدوین استاتژی

الف – حصول اطمینان از همراستایی استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان

ب- حصول اطمینان از همراستایی کلیه اجزای استراتژی منابع انسانی با یکدیگر

ج – حصول اطمینان از همراستایی استراتژی منابع انسانی با استراتژی عملیاتی سازمان

 

مشکلات همراستایی میان استراتژی کسب و کار ، استراتژی منابع انسانی و استراتژی عملیاتی شامل موارد زیر می باشد .

الف – تغییرات سریع در دنیای کسب و کار و ماهیت پویا و تکاملی استراتژی

ب- نبود استراتژی مدون سازمانی در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها

ج – ماهیت کیفی اکثر امور منابع انسانی ( انگیزش ، نگرش ، تعهد ، رضایت و ... )

 

همراستایی استراتژی منابع انسانی با اهداف و استراتژی کسب و کار

لازمه اجرای استراتژی های منابع انسانی همراستایی با اهداف سازمان است . برای رسیدن به این همراستایی بایستی از رویکردهایی بهره برد . در زیر به برخی از این رویکردها اشاره می شود .

 

الف – درک صحیح از سوابق شکل گیری استراتژی های کسب و کار

متولی تدوین استراتژی منابع انسانی بایستی از نزدیک و همگام با سطوح عالی مدیریت در تنظیم استراتژی های کسب و کار مشارکت داشته باشد تا بتواند به درستی سمت و سوی راهبرد های کسب و کار را تشخیص دهد .

 ب- استفاده از جرد جمعی و مشارکت گروهی  

به مشارکت طلبیدن مدیران ارشد ، مدیران صف ، کارکنان و سایر ذینفعان و لحاظ کردن نقطه نظرات ایشان در تدوین استراتژی های منابع انسانی رویکرد مهم دیگر جهت ایجاد همسویی و همراستایی با اهداف سازمانی است .

ج – تشخیص امور کلیدی کسب و کار:

آگاهی از دانش کسب و کار و مسایل درون سازمانی یکی از پیش نیاز های مهم جهت تدوین استراتژی منابع انسانی است . مسایلی مثل حرکت سریع به سوی بازارهای جدید ، مهنسی کیفیت ، افزایش جریان نقدینگی ، ایجاد تنوع ، توسعه محصول و بازار ، کاهش هزینه ، فرهنگ عملکرد گرا ، کاهش زمان تولید محصول و بازار ، ساماندهی پیرامون نیاز های مشتری

د- ایجاد یک مکانیزمی جهت همراستایی:

جهت ایجاد مکانیزم لازم جهت ایجاد ارتباط و در نهایت همراستایی میان استراتژی ها می توان از تدوین استراتژی بر اساس قابلیت های درون سازمان بهره گرفت . در این حالت متولیان مدیریت منابع انسانی با بررسی کسب و کار و ابعاد آن مشکلات سازمان را شناسایی کرده و سپس توانمندی های مورد نیاز جهت برطرف نمودن مشکلات و رسیدن به اهداف سازمانی ، استراتژی های منابع انسانی را تدوین می نمایند . در ادامه با استفاده از فرآیند های مختلف منابع انسانی به عنوان جعبه ابزار HRM جهت ساخت آن توانمندی ها و اجرای استراتژی منابع انسانی بهره خواهند برد .

سه سوال اصلی جهت ایجاد مکانیزم همراستایی میان استراتژی ها مطرح است .

جهت رسیدن به سه پرسش بالا در ابتدا بایستی محیط کسب و کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

اگر چه در استراتژی کلان سازمان به طور دقیق و مفصل به مبحث محیط درونی و بیرونی پرداخته می شود و در نگاه اول بهتر است با مراجعه به سند استراتژی سازمان از نتیجه بررسی های قبلی بهره ببریم . لیکن با عنایت به اینکه ممکن است در استراتژی های فعلی خطاهایی رخ داده باشد یا تغییراتی در شرایط کسب و کار ایجاد گردد . لذا نقطه منظقی و شروع صحیح تحلیل محیط بیرونی و درونی شرکت خواسته های ذینفعان و مشتریان ، سرمایه گذاران و ... خواهد بود .

بر این اساس مهمترین اهداف و چالش های سازمانی استخراج می شوند . سپس با تحلیل مشکلات و توانمندی ها ، نیاز ها شناسایی و استراتژی تدوین می گردد .

بطور نمونه اگر توانمندی نوآوری را مد نظر داشته باشیم پرسش های زیر به این توانمندی می پردازد .

  

موضوعات کسب و کار

قابلیت های سازمانی

رویه های منابع انسانی

موضوعات اساسی کسب و کار ما چه هستند ؟

قابلیت های سازمانی مورد نیاز بر ای تحقق اهداف کسب و کار ما چه هستند ؟

چگونه از رویه های منابع انسانی بر ای ایجاد ، حفظ و ارتقا این قابلیت ها ی مورد نیاز استفاده کنیم ؟

*کاهش سهم بازار

*تغییر سلیقه مشتریان

*ورود رقبای جدید به بازار

* بی انگیزگی کارکنان

* کاهش جریان نقدینگی

* توانایی پیش بینی و پاسخ سریع تر از رقبا به تغییرات

* نوآوری و اجرای سریع

*ایجاد فرهنگ عملگرا

*ساماندهی پیرامون نیاز های مشتری

*توسعه ارتباطات

* آموزش

*تغییر ساختار

* مرتبط کردن عملکرد با جبران خدمت

 

به همین ترتیب ارتباط سایر فرآیند ها را با قابلیت مورد نظر مورد بررسی قرارداده و برنامه های لازم را تدوین می کنیم .

روش ماتریسی:روش دیگر جهت بررسی میزان همسویی استفاده از جداول مارتریسی به شکل زیر است .

استراتژی های  سازمان

استراتژی های منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایستی توجه داشت چون مدیریت منابع انسانی ماهیت کیفی دارد بنابر این همراستایی استراتژی های سازمان با استراتژی های منابع انسانی را با دقت بالا نمی توان مطمئن بود . این روش به ما کمک می کند که از رابطه مستقیم استراتژی های سازمان و منابع انسانی مطممئن شویم .

مشکلات استقرار استراتژی

مهمترین نکته اجار و استقرار استراتژی بوده و خیلی مهمتر از تدوین استراتژی است .

مشکلات استقرار استراتژی به شرح زیر می باشد .

اصول اساسی سازمان های استراتژی محور :

5 اصل اجرای استراتژی جهت  اجرای استراتژی ها :

همه کارکنان بایستی از استراتزیها و برنامه های منابع انسانی آگاه باشند ، امور روزانه را بر اساس آن چیدمان کنند ، تا به موفقیت برسیم . رمز این کار به مشارکت طلبیدن کارکنان و کلیه ذینفعان در تدویت استراتژی ها است .

" بدون برقراری ارباط صادقانه و بدون برقراری ارتباط زیاد مغز ها و قلب های کارکنان هرگز تسخیر نخواهد شد . " جان کارتر

5- سازمان را برای تحول از طریق رهبری مدیریت ارشد بسیج کنید .

مهم ترین شرط موفقیت ، تعلق و مشارکت فعال تیم مدیریت ارشد است .

دسته بندی ها
آخرین مقالات
مشاور منابع انسانی
مشاوره منابع انسانی حرفه ای است که به کسب و کارها این فرصت را می دهد تا نیازهای خود را ارزیابی، برنامه ریزی و اجرا کنند که شامل عوامل متعددی است که بر مدیریت نیروی کار تأثیر می گذارد.
1403/02/19 | 09:47
مشاور منابع انسانی
مشاور منابع انسانی کیست؟
1403/02/19 | 09:46
12 مورد از استانداردهای ISO برای مدیریت سرمایه انسانی
در حال حاضر چند مورد از استانداردهای ISO برای HR وجود دارد که به ارتقای این حرفه کمک می‌کند.
1403/02/05 | 10:06
چرا استخدام کارکنان و حفظ آنها برای شرکتها این قدر دشوار شده است؟
در حال حاضر این موضوع تقریباً در ذهن همه رهبران با هر اندازه کسب و کار است.
1403/01/29 | 09:40
خدمات استخدام
برون سپاری فرآیند استخدام (RPO) چیست؟
1403/01/29 | 09:24
خدمات کامل منابع انسانی
همانطور که محیط کار به تکامل خود ادامه می‌دهد، ارائه خدمات منابع انسانی نیز بایستی به موازات آن تکامل یابد.
1402/12/20 | 10:57
ارسال نظر
"BIZ YAR"

بیزیار، یار کسب و کارها

BIZ=BUSINESS

بروشور بیزیار

پروژه‌های بهبود منابع انسانی

خدمات منابع انسانی

خدمات استخدام

مشاوره منابع انسانی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی

ارزیابی عملکرد کارکنان

گردینگ شغل و شاغل

آموزش کارکنان

آموزش و استقرار مدیریت عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
22268459- 09021844854
شماره فکس
22268459
ایمیل
HR@Bizyar.com
نشانی‌
تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود