02188422714 | تهران،قیطریه ، میدان چیذر ، خیابان معصومی ، بن بست رحیمی پلاک 1

بیمه قرارداد های پیمانکاری ( حق بیمه پیمانها )

کلیه قرارداد های پیمانکاری که مشمول قانون کار نیستند ، بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان قرارداد های پیمانکاری شناخته شده  و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایستی یک نسخه از قرارداد های مذکور به انضمام سایر مدارک مورد نیاز شعب سازمان تامین اجتماعی به واحد درآمد تحویل و بر اساس نوع قرارداد تکالیف قانونی مربوطه انجام و پس از انجام محاسبات و اعلام بدهی از طرف شعبه و پرداخت توسط پیمانکار (یا کافرما)  در نهایت مفاصا حساب اخذ شود .

قرارداد های پیمانکاری به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند .

1- قرارداد های مشمول طرح های عمرانی

2- قرارداد های غیر عمرانی

3- موارد خاص در قرارداد های غیر عمرانی

 

نکته : در کلیه موارد مذکور معادل 0.9 یک درصد مبلغ پیمان به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می گردد .

 

1- بیمه قرارداد های مشمول طرح های عمرانی

در قرارداد های عمرانی یک طرف همواره دستگاه های دولتی یا دولت می باشد . همچنین در قرارداد های عمرانی حق بیمه دریافتی سازمان تامین اجتماعی خیلی کمتر از قرارداد های غیر عمرانی می باشد و به همین دلیل پیمانکاران تمایل بیشتری دارند تا بتوانند قرارداد های خود را در این قالب بگنجانند .

 

1-1 وجود دو شرط برای قرارداد های مشمول طرح های عمرانی لازم است .

الف – قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه یا ضوابط تیپ سازمان مذکور تنظیم شده باشد .

ب- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

 

1-2 میزان حق بیمه قرارداد های مشمول طرح های عمرانی

الف – حق بیمه قرارداد های مشاوره ای عمرانی ، به طور مقطوع 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 1.6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری به میزان 15.6 درصد از ناخالص کارکرد است . در این نوع قرارداد ها سهم پیمانکار 3.6 درصد و سهم کارفرما 12 درصد خواهد بود .

ب – حق بیمه قرارداد های پیمانکاری اجرایی ، مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 0.6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 6.6 درصد ناخالص کارکرد است . سهم حق بیمه پیمانکار 1.6 درصد و سهم کارفرما 5 درصد است .

 

1-3 در صورتیکه پیمانکاران مجری قرارداد های مشمول طرح های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند ، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود ، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

 

1-4 نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در طرح های عمرانی

در قرارداد های عمرانی که بودجه قرارداد از محل اعتبارات دولت و یا با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تامین می شود ، حق بیمه به صورت مقطوع 6.6 درصد تعیین می گردد . 1.6 درصداز مبلغ مذکور از صورت وضعیت پیمانکار کسر و بقیه 5 درصد از محل بودجه طرح توسط ذیحسابی کارفرما ، به حساب سازمان تامین اجتماعی منطقه طرح واریز می گردد . حق بیمه را در این گونه قرارداد ها واگذارنده (کارفرما) پرداخت می نماید و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال می نماید .

سازمان تامین اجتماعی در صورتیکه بین کارفرما و پیمانکار توافق بعمل آید ، با پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما و ارسال لیست بیمه کارگران بدون پرداخت حق بیمه در طول مدت اجرای قرارداد توسط پیمانکار موافق است . در این شرایط هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت نماید ، حق بیمه را از حساب پیمانکار کسر خواهد کرد .  در اصل این روش جایگزین واریز 5  درصد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است .

 

2- بیمه قرارداد های طرح های غیر عمرانی

مشمولان کلیه قرارداد های فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی ، قرارداد های غیر عمرانی تلقی می شوند و حق بیمه این قبیل قرارداد ها به شرح زیر می باشد .

 

 2-1 حق بیمه قرارداد هایی که در اجرای آنها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات تعیین شده و نوع کار ایجاب می کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شود ، به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد بوده و مبلغ مربوط به بیمه بیکاری به آن اضافه می شود .

 

2-2 حق بیمه قرارداد های دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان 15 درصد ناخالص کل کارکرد بوده و مبلغ مربوط به بیکاری به آن اضافه می شود .

  

2-3 نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در طرح های غیر عمرانی

در قرارداد های غیر عمرانی در صورتیکه تهیه مصالح هم بر عهده پیمانکار باشد با ضریب 7 درصد و در صورتیکه انجام موضوع قرارداد بدون تهیه مصالح توسط پیمانکار باشد با ضریب 15 درصد در نظر گرفته می شود . در لیست دستمزد پرداختی به کارگر 7 درصد سهم کارگر می باشد .

 

 

 

3- بیمه موارد خاص در طرح های غیر عمرانی

3-1 در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی دیگر بر عهده کارفرما باشد ، ارزش مصالح واگذار شده با پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می گردد . میزان حق بیمه 7 درصد ناخلص کارکرد به اضافه مبلغ بیمه بیکاری خواهد بود .

 

3-2 در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می نماید که قسمتی به صورت مکانیکی و قسمتی به صورت دستی انجام شود ، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد محاسبه می شود .

 

نحوه اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و آزاد سازی 5 درصد سپرده پیمانکار

در قرارداد های پیمانکاری  5 درصد به عنوان کسورات بیمه تامین اجتماعی بایستی از مبالغ ناخالص کلیه کارکردهای پیمانکار کسر و آخرین پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی گردد . لذا مبالغ مذکور پس از دریافت مفاصا حساب مذکور به حساب پیمانکار واریز خواهد شد . حداقل زمان صدور مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی 6 ماه تعیین شده است . لذا پیمانکار بایستی در مقطع مورد نظر یا پایان اجرای پروژه اطلاعات مورد نیاز شعبه تامین اجتماعی را طی نامه رسمی از کارفرما اخذ و به شعبه ارایه نماید . شعبه مربوطه پس از بررسی شرایط و تخصیص ضرایب مورد نظر میزان بدهی را به پیمانکار اعلام و پس از پرداخت مبالغ مذکور مفاصا حساب صادر خواهد شد .  

 

 

با توجه به تجارب ارزنده و سابقه مناسب ما در پیگیری و اخذ مفاصا حساب های بیمه تامین اجتماعی و انجام کلیه مراحل مربوط به قرارداد های پیمانکاری ( اعم از کنترل و تنظیم قرارداد ها به شکل صحیح ، اخذ ردیف پیمان از شعب تامین اجتماعی ، کنترل میزان و نحوه ارسال لیست بیمه کارگران در ردیف پیمان مربوطه ، اعلام کارکرد ، اخذ مفاصا حساب ، تهیه لوایح و اعتراض به آرای هیات های بدوی و تجدید نظر و ... ) کلیه کارفرمایان و پیمانکاران می توانند انجام تعهدات مذکور و پیگیری های مربوطه را از طریق کارشناسان ما در  "بیز یار" برونسپاری نمایند .     

دانلود دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در خصوص قرارداد های پیمانکاری

دسته بندی ها
آخرین مقالات
بیمه قرارداد های پیمانکاری ( حق بیمه پیمانها )
کلیه قرارداد های پیمانکاری که مشمول قانون کار نیستند ، بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان قرارداد های پیمانکاری شناخته شده  و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایستی یک نسخه از قرارداد های مذکور به انضمام سایر مدارک مورد نیاز شعب سازمان تامین اجتماعی به واحد درآمد تحویل و بر اساس نوع قرارداد تکالیف قانونی مربوطه انجام و پس از انجام محاسبات و اعلام بدهی از طرف شعبه و پرداخت توسط پیمانکار (یا کافرما)  در نهایت مفاصا حساب اخذ شود .
1397/10/14 | 04:08
پیگیری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری
برون سپاری و مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری وزارت کار و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
1397/09/06 | 04:50
قرارداد روانشناختی در سازمان چیست ؟
قرارداد روان شناختی را می توان یک درک نانوشته ذهنی بین کارمند و سازمان و اثر متقابل هر یک از طرفین مذکور بر دیگری تعریف کرد .
1397/08/21 | 12:42
کانون ارزیابی و توسعه چیست ؟
مرکز ارزیابی، شامل ارزیابی استاندارد شده است که طی آن رفتارهای شرکت کنندگان توسط ارزیابان آموزش دیده و بر اساس تمرینات شبیه سازی شده رفتاری، مورد مشاهده، ثبت و طبقه بندی قرار می گیرد.
1397/08/10 | 04:57
برون سپاری امور استارتاپ ها و کسب کارهای کوچک
چرا استارتاپ ها ، شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای کوچک تمایل به استفاده از  خدمات برون سپاری "بیزیار" دارند ؟
1397/08/07 | 11:52
جدول دستمزد مقطوع مبنای حق بیمه 1397
کلیه مشاغل (آرایشگاه ، نانوایی ، انتشارات و ...) بر اساس جدولی که سازمان تامین اجتماعی معین کرده مکلف به رعایت حداقل دستمزد مقطوع مبنای حق بیمه خود هستند
1397/06/10 | 04:26
ارسال نظر
"BIZ YAR"

BIZ=BUSINESS

 

مرکز برونسپاری و پشتیبانی کسب و کارها

OUTSOURCING CENTER

 

تمامی خدمات "بیزیار" ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
88422714
شماره فکس
89773087
ایمیل
info [@] bizyar.com
نشانی‌
تهران،قیطریه ، میدان چیذر ، خیابان معصومی ، بن بست رحیمی پلاک 1
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود