02188422714 | تهران، گیشا، نبش خیابان طهماسبی (بیست و یکم)، پلاک ۲

مشاوره بیمه تامین اجتماعی جهت اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه و بیمه قرارداد‌های پیمانکاری (حق بیمه پیمان‌ها)

کلیه قراردادهای پیمانکاری که مشمول قانون کار نیستند، بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان قرارداد های پیمانکاری شناخته شده و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایستی یک نسخه از قرارداد های مذکور به انضمام سایر مدارک مورد نیاز شعب سازمان تامین اجتماعی به واحد درآمد تحویل و بر اساس نوع قرارداد تکالیف قانونی مربوطه انجام و پس از انجام محاسبات و اعلام بدهی از طرف شعبه و پرداخت توسط پیمانکار (یا کافرما) در نهایت مفاصا حساب اخذ شود.

 

قراردادهای پیمانکاری به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند.

1- قراردادهای مشمول طرح های عمرانی

2- قراردادهای غیر عمرانی

3- موارد خاص در قراردادهای غیر عمرانی

 

نکته : در کلیه موارد مذکور درصدی هم به عنوان بیمه بیکاری محاسبه‌ می‌گردد.

 

مفاصا‌حسابهای بیمه تامین اجتماعی که قرارداد آن بعد از سال 137‌0 منعقد شده باشد به شرح زیر محاسبه می‌شود.

 

1- بیمه قرارداد‌های مشمول طرح‌های عمرانی

در قرارداد‌های عمرانی یک طرف همواره دستگاه های دولتی یا دولت می‌باشد. همچنین در قرارداد‌های عمرانی حق بیمه دریافتی سازمان تامین اجتماعی خیلی کمتر از قرارداد‌های غیر عمرانی می‌باشد و به همین دلیل پیمانکاران تمایل بیشتری دارند تا بتوانند قرارداد های خود را در این قالب بگنجانند.

 

1-1 وجود دو شرط برای قرارداد های مشمول طرح های عمرانی لازم است.

الف – قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه یا ضوابط تیپ سازمان مذکور تنظیم شده باشد.

ب- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

 

1-2 میزان حق بیمه قرارداد های مشمول طرح های عمرانی

الف – حق بیمه قرارداد های مشاوره ای عمرانی، به طور مقطوع 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 1.6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری به میزان 15.6 درصد از ناخالص کارکرد است. در این نوع قرارداد ها سهم پیمانکار 3.6 درصد و سهم کارفرما 12 درصد خواهد بود.

ب – حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اجرایی، مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 0.6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 6.6 درصد ناخالص کارکرد است. سهم حق بیمه پیمانکار 1.6 درصد و سهم کارفرما 5 درصد است.

 

1-3 در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.

 

1-4 نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در طرح های عمرانی

در قرارداد های عمرانی که بودجه قرارداد از محل اعتبارات دولت و یا با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تامین می شود، حق بیمه به صورت مقطوع 6.6 درصد تعیین می‌گردد. 1.6 درصداز مبلغ مذکور از صورت وضعیت پیمانکار کسر و بقیه 5 درصد از محل بودجه طرح توسط ذیحسابی کارفرما ، به حساب سازمان تامین اجتماعی منطقه طرح واریز می گردد. حق بیمه را در این گونه قرارداد ها واگذارنده (کارفرما) پرداخت می نماید و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال می نماید.

سازمان تامین اجتماعی در صورتیکه بین کارفرما و پیمانکار توافق بعمل آید، با پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما و ارسال لیست بیمه کارگران بدون پرداخت حق بیمه در طول مدت اجرای قرارداد توسط پیمانکار موافق است. در این شرایط هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت نماید ، حق بیمه را از حساب پیمانکار کسر خواهد کرد.  در اصل این روش جایگزین واریز 5  درصد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است.

 

2- بیمه قرارداد های طرح های غیر عمرانی

مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی، قرارداد های غیر عمرانی تلقی می‌‌‌‌‌شوند و حق بیمه این قبیل قرارداد ها به شرح زیر می‌باشد.

 

 2-1 حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات تعیین شده و نوع کار ایجاب می کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شود، به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد بوده و مبلغ مربوط به بیمه بیکاری به آن اضافه می‌شود.

 

2-2 حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان 15 درصد ناخالص کل کارکرد بوده و مبلغ مربوط به بیکاری به آن اضافه می‌شود.

  

2-3 نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در طرح های غیر عمرانی

در قراردادهای غیر عمرانی در صورتیکه تهیه مصالح هم بر عهده پیمانکار باشد با ضریب 7 درصد و در صورتیکه انجام موضوع قرارداد بدون تهیه مصالح توسط پیمانکار باشد با ضریب 15 درصد در نظر گرفته می‌شود. در لیست دستمزد پرداختی به کارگر 7 درصد سهم کارگر می‌باشد.

 

3- بیمه موارد خاص در طرح های غیر عمرانی

3-1 در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی دیگر بر عهده کارفرما باشد، ارزش مصالح واگذار شده با پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می گردد. میزان حق بیمه 7 درصد ناخلص کارکرد به اضافه مبلغ بیمه بیکاری خواهد بود.

 

3-2 در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌نماید که قسمتی به صورت مکانیکی و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد محاسبه می‌شود.

 

نحوه اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و آزاد سازی 5 درصد سپرده پیمانکار

در قرارداد های پیمانکاری  5 درصد به عنوان کسورات بیمه تامین اجتماعی بایستی از مبالغ ناخالص کلیه کارکردهای پیمانکار کسر و آخرین پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی گردد. لذا مبالغ مذکور پس از دریافت مفاصا حساب مذکور به حساب پیمانکار واریز خواهد شد. حداقل زمان صدور مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی 6 ماه تعیین شده است. لذا پیمانکار بایستی در مقطع مورد نظر یا پایان اجرای پروژه اطلاعات مورد نیاز شعبه تامین اجتماعی را طی نامه رسمی از کارفرما اخذ و به شعبه ارایه نماید. شعبه مربوطه پس از بررسی شرایط و تخصیص ضرایب مورد نظر میزان بدهی را به پیمانکار اعلام و پس از پرداخت مبالغ مذکور مفاصا حساب صادر خواهد شد.  

 

با توجه به تجارب ارزنده و سابقه مناسب ما در پیگیری و اخذ مفاصا حساب های بیمه تامین اجتماعی و انجام کلیه مراحل مربوط به قرارداد های پیمانکاری (اعم از کنترل و تنظیم قرارداد ها به شکل صحیح ، اخذ ردیف پیمان از شعب تامین اجتماعی ، کنترل میزان و نحوه ارسال لیست بیمه کارگران در ردیف پیمان مربوطه ، اعلام کارکرد ، اخذ مفاصا حساب ، تهیه لوایح و اعتراض به آرای هیات های بدوی و تجدید نظر و ...) کلیه کارفرمایان و پیمانکاران می توانند انجام تعهدات مذکور و پیگیری های مربوطه را از طریق کارشناسان ما در  "بیز یار" برونسپاری نمایند.     

دانلود دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در خصوص قرارداد های پیمانکاری

 

دسته بندی ها
آخرین مقالات
مشاوره منابع انسانی
مشاوره منابع انسانی چیست و چرا شما به عنوان صاحب کسب و کار به خدمات مشاوره منابع انسانی بیزیار نیاز دارید؟
1400/01/20 | 07:51
سنجه‌های برنامه ریزی منابع انسانی
معرفی برخی معیارها بر اساس استاندارد 34000 منابع انسانی
1400/01/15 | 05:12
الزامات کار در آینده و روشهای شناسایی افراد با پتانسیل بالا
فردی با پتانسیل بالا چگونه است؟ رفتار سازمان با نیروهای دارای عملکرد مختلف، چگونه باید باشد؟
1399/11/03 | 08:29
برون‌سپاری
برون‌سپاری راه حلی آسان که بر اساس توافق قسمتی از وظایف یا فرآیندی که می‌بایست توسط پرسنل شما انجام شود، توسط فرد یا شرکت دیگری به نحوی بهتر انجام گردد. 
1399/05/23 | 02:25
برون سپاری منابع انسانی
مدیریت نیروی کار یک شرکت به طور موثر و استراتژیک می‌تواند ارزش سهام را به بیش از 10 تا 20 درصد افزایش دهد. این منابع اهمیت اقتصادی سیستم HR است. خدمات برون سپاری HR به طور بالقوه می‌تواند عملکرد را بخوبی  بهبود بخشیده و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها داشته باشد.
1399/05/08 | 10:13
پایه سنوات چیست و چه تفاوتی با مزد سنوات پایان خدمت دارد؟
پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد، تعلق می‌گیرد و با مزد سنوات پایان خدمت متفاوت است.
1399/02/18 | 11:40
ارسال نظر
نظرات دیگران
س
سیف 6/15/2019 5:30:00 AM
سلام .متاسفانه در قرارداهای غیر عمرانی با مصالح گفته شده ۷ درصد ناخالص کارکرد حق بیمه و بیمه بیکاری به ان اضافه گردد اما درصد بیمه بیکاری را فقط در همین مورد ذکر نکرده اید.و برای محاسبه حق بیمه ما به این درصد هم احتیاج داریم
با تشکر
0 0
مدیر بیزیار 4/10/2020 12:34:00 PM
بستگی به شرایط و نوع قرارداد دارد.
1 1
"BIZ YAR"

BIZ=BUSINESS

 

مرکز برون‌سپاری و کمک به توسعه کسب و کارها

OUTSOURCING CENTER

 

تمامی خدمات "بیزیار"، حسب مورد، دارای مجوز‌های لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
88422714- 09122207036
شماره فکس
89773087
ایمیل
info [@] bizyar.com
نشانی‌
تهران، گیشا، نبش خیابان طهماسبی (بیست و یکم)، پلاک ۲
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود