02188422714 | تهران،قیطریه ، میدان چیذر ، خیابان معصومی ، بن بست رحیمی پلاک 1

برون سپاری منابع انسانی

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری

 ایجاد بستر مناسب جهت برون سپاری و مشاوره امور منابع انسانی

کسب و کارهای پیچیده امروز با چالش جدی در امور منابع انسانی مواجه بوده و مدیران باید برای رسیدن به موفقیت ، درباورها و نگرش خود در امور منابع انسانی تغییر ایجاد کنند .

ما در دوران سنت گریزی زندگی می کنیم . امروز دوران خطرهای بزرگ ، فرصت های بزرگتر ، زمان تخیلات جسورانه و به گونه ای دیگر اندیشیدن است.امور منابع انسانی در کسب و کارهای امروزی به نحوی است که  بایستی یک دوچرخه در حال حرکت را ، تعمیر کنیم .

از طریق برون سپاری و با استفاده از تخصص و تجارب ما در بسیاری از شرکت ها ، موسسات و پروژه ها ، امور منابع انسانی با هزینه و کیفیت مناسب تری انجام خواهد شد . 

 ما در ابتدا سازمان شما را "ارزیابی" کرده و پس از آسیب شناسی و تشخیص سطح بلوغ و فرهنگ سازمان ، پیشنهاد بهبود ارایه خواهیم داد . 

با ما تماس بگیرید 

 

ترجمه کامل مقاله ISI

این مقاله با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو گامی بر روی نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی (HRO) را بکار می گیرند،  ارتباط بین HRO اداری و بازار سرمایه سطح شرکت و عملکرد دراز مدت را از طریق کنترل اطلاعات مالی آرشیوی برای بهینگی تصمیم برون سپاری مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می دهند که حقوق بازار سرمایه پاسخ مثبتی به شرکت های مشتریِ اعلام کننده  HRO اداری می دهد، به ویژه شرکت های خدمات و آن دسته از وظایف HR تراکنشی برون سپاری. تجزیه و تحلیل های آماری نشان می دهد که برون سپاری غیر بهینه بطور منفی با عملکرد دراز مدت مرتبط است زمانی که  کارایی عملیاتی بعنوان بازده سرمایه و بازده عامل طبق دارایی ها اندازه گیری می شوند. این مطالعه به ادبیات حوزه برون سپاری توسط اندازه گیری عملکرد برون سپاری دقیق تر از طریق داده های مالی آرشیوی و به کارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه کمک می کند. علاوه بر این، بهبود تصمیم گیری برون سپاری در بررسی اثرات عملکرد دراز مدت را هم کنترل می کند. این مقاله بر HR، به عنوان یک تابع مهم در درون شرکت و ارزش های افزایش یافته در شرکت متمرکز می باشد.

 

1.مقدمه

منابع انسانی برون سپار شرکت ها (HR) خدماتی را برای صرفه جویی در هزینه ها، بهره وری، بهبود خدمات، دسترسی به منابع انسانی متخصص و انعطاف پذیری افزایش یافته را ارائه میدهد. اقتصاد هزینه معاملات (TCE) همراه با بازار سرمایه و نظریه های مبتنی بر منابع نشان دهنده ارتباطی میان خدمات برون سپاری منابع انسانی و به طور کلی عملکرد شرکت است. با این حال  نه تنها نوشته های برون سپار موجود ارتباط تجربی میان منابع انسانی برون سپار (HRO) و عملکرد شرکت را ایجاد نکرده اند، حتی پیوندی میان برابری بازار سرمایه با آنچه  تاسیس شده را ایجاد نکرده اند. پژوهش HRO  اولیه در درجه اول به تصمیم مشتری در برون سپاری، ویژگی های مشتریان برون سپاری، روابط برون سپاری، و تاثیر برون سپاری بر کارکنان مرتبط میشود. با دادن اثر گسترده ای از عملکرد HR در شرکت، درک تاثیر تصمیم برون سپاری برای مدیران مایل به بهبود سودآوری و بازار سهام حیاتی است. مدیریت نیروی کار یک شرکت به طور موثر و استراتژیک می تواند ارزش سهام را به بیش از 10 تا 20 درصد افزایش دهد. این منابع اهمیت اقتصادی سیستم HR است. خدمات برون سپاری HR به طور بالقوه می تواند خدمات بهره وری سازمانی و عملکرد HR، را بخوبی  صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها بهبود بخشد. در واقع، برخی از برآورد که تبدیل منابع انسانی به منظور بهینه سازی بهره وری می تواند در صرفه جویی در هزینه های کارگری در 9،8 میلیارد دلار برای ثروت معمولی 500 شرکت  نتیجه شود و باید به بهبود عملکرد شرکت منجر شود. درک اثرات بازار و عملکرد اجرایی برون سپاری  برای سهامداران و سرمایه گذاران حائز اهمیت  است، و یک شکافی را در ادبیات HRO کاهش میدهد. هدف از این مطالعه، گسترش ادبیات HR در راه های مختلفی است. ابتدا، مطالعات قبلی فاقد اطلاعات HRO اختصاصی بودند، و پراکسی هایی برای هزینه های برون سپاری ساخته اند و یا بر درک بررسی مدیران از عملکرد برون سپاری تاکید داشته اند. بنابراین اکنون، با چند مورد استثنا، محققان مطالعات تجربی آرشیوی در جهت جستجوی مدیریت HR به عملکرد شرکت و یا ارزش بازار انجام نداده اند. ثانیا، علاوه بر عملکرد اجرایی، این مطالعه به بررسی واکنش بازار سرمایه به شرکت های اعلام کننده قراردادهای اداری HRO میپردازند. ثالثا  این نتایج گزارشی بطور آماری برای شرایط مرزی، بهبود تصمیم گیری برون سپاری کنترل میشوند. در نهایت، این مطالعه به خدمات برون سپاری HR ملحق میشود که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکت از طریق خدمات ارائه شده و رفتار کارکنان اثر گذارد. در حالی که برون سپاری منابع انسانی شامل طیف گسترده ای از توابع، میشود  Klaas و همکارانش نوع خاصی از توابع HR را که در این مطالعه مورد بررسی قرار دادند، یعنی، HR عمومی، معاملاتی، سرمایه انسانی و استخدامی را تعیین کردند. فعالیت های عمومی HR عبارتند از: به عنوان مثال، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی و EEO یا  تنوع میشود. فعالیت های معاملاتی دستمزد، مزایا و   HRISمیباشد. فعالیت های سرمایه  انسانی در برگیرنده آموزش و توسعه و کمک کارکنان است، در حالی که استخدام شامل توابع نیروی انسانی است. تمرکز این مقاله بر خدمات اداری HR از جمله پردازش حقوق و دستمزد، مزایای دولت، تأیید اشتغال، نیروی انسانی، آموزش، مدیریت و نیروی کار استوار است. به طور خلاصه، در ادبیات عملکرد HRO، این مطالعه بخاطر بررسی بازار سهام و به طور کلی کارایی شرکت های مشتری به منظور اشاره دقیق تجربی و سیستماتیک متمایز است، و تاثیر برون سپاری عملکردهای مهم اداری HR بر عملکرد مالی با استفاده از داده های مالی آرشیوی به عنوان یک جایگزین برای درک عملکرد مالی است.

 

  1. تئوری و فرضیه ها

اقتصاد هزینه معاملات (TCE)، تئوری بازار سرمایه، و منابع مبتنی بر نظریه، ساختارهای نظری زیر بنایی این مطالعه محسوب میشوند. ابتدا، TCE پایه ای برای تصمیم گیری برون سپاری فراهم می کند و انتظار می رود بر ارزش و سودآوری شرکت تاثیر گذار باشد. تولیدات داخلی، شمار قراردادها را با مدیران به حداقل رسانده و  در نتیجه کاهش هزینه های معامله را به دنبال دارد. در مقابل، تخصیص بازار منابع در میان  برون سپاری به شمار خطرات ناشی از قراردادهای ناقص و رفتار های فرصت طلب القای هزینه های بالاتر معامله قرار میگیرد. بر اساس این فرضیات، TCE ویلیامسون به شناسایی ویژگی های عملکردی از فعالیت های فردی پرداخته و به مدیران اجازه می دهد هزینه های پردازش کل را به حداقل برسانند. ویژگی دارایی نشان دهنده دشواری انتقال به کاربرد های مختلف و یا استفاده و یا ارزش کمی در خارج از یک رابطه خاص بودن میباشد. نامعلومی یا عدم قطعیت تغییرات مورد انتظار تقاضا برای فعالیت و یا عدم توانایی برای نظارت بر فعالیت ها منجر به کنترل مسائل و محدودیت هایی است که در برنامه ریزی های آینده می باشد. در حالی که عدم اطمینان بالاتر یک  پیشرو احتمالی برای افزایش هزینه های بیان شده است، که باعث ایجاد اعتماد بین همکاران است که می تواند هزینه های اضافی را کاهش دهد. فرکانس، دوره و یا میزان عملکرد فعالیت است. این ویژگیها بخوبی یافتن یک شریک مناسب، منجر به ایجاد قراردادهای ناقص و ایجاد انگیزه برای به حداقل رساندن رفتار شرکت های فرصت طلب که باعث متحمل شدن هزینه های معامله میشود.بر اساس مستندات  تئوری و تجربی، مدیران به دنبال به حداکثر رساندن سود، تولید و هزینه های معامله  را در تصمیم برون سپاری HR را در نظر گرفته و  این گزینه را با  کاهش هزینه های کل انتخاب میکنند. بدنبال تصمیم HRO، نظریه بازار سرمایه و نظریه  هایی را برای اثرات عملکردی منتج ارائه میدهد. با اعلام قراردادهای HRO، مدیران اطلاعات جدیدی را به بازار سرمایه در مورد استراتژی های اجرایی خود ارائه میدهند که بازار باید به سرعت به قیمت سهام ترکیب کند، HRO را به عملکرد بازار مالی پیوند دهد. منابع مبتنی بر تئوری شرکت را به عنوان مجموعه ای از منابع تولیدی و توانایی هایی بررسی میکند که تبدیل به منبع اصلی سود برای شرکت میشود. درگیر شدن در HRO اجازه می دهد تا مدیران بر منابع مبتنی بر عملکرد منابع انسانی استراتژیک تمرکز کنند که صلاحیتهای عمده شرکت و عملکرد کلی را حمایت میکند نسبت به  توابع اداری و یا معاملاتی که یک تامین کننده خارجی احتمالا می تواند با هزینه پایین تر انجام دهد.

 

2.1.پاسخ بازار

نظریه بازار سرمایه نشان می دهد که تغییرات در بازده سهام در اطراف اعلام نتیجه اطلاعات جدید،  از تقارن اطلاعات کاهش یافته  نتیجه میشود و بازار را در خصوص جریان های نقدی آینده  علامت دهی میکند. در حالی که سرمایه گذاران ممکن است HRO را به عنوان ضعف در عملکردهای HR تفسیرمیکند، یک مشتری HRO به طور داوطلبانه ای،  اطلاعات قرارداد HRO احتمالا بدان معنی است که انتظار می رود سرمایه گذاران اقدام به تفسیر مثبتی با توجه به سود بالقوه افزایش یافته و جریان های نقدی شرکت در دراز مدت به علت صرفه جویی در هزینه و بهره وری کنند. در حالی که هیچ تحقیقی وجود ندارد، برای اطلاعاتمان،بررسی اثر ارزش HRO خصوصا، Hayes در، Hunton، و رک باعث استفاده از رویداد روش مطالعه به منظور بررسی تاثیر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (IS)، اطلاعیه ها در ارزش بازار قرارداد ارائه شرکت سرمایه گذار (مشتری برون سپاری شرکت) میشود و یافتن بازده مثبت سهام غیر طبیعی از شرکت های کوچکتر و خدمات شرکت های صنعتی یک روز پس از اعلام برون سپاری میشود. بر اساس چارچوب نظری و سازگار با هایز، فرضیه اول در فرم جایگزین اعلام میشود. h1:  واکنش سرمایه بازار به شرکت های مشتری اعلام کننده قراردادهای HRO مثبت است. در تعیین عملکرد داخلی و خارجی  یک تابع، TCE از ویژگی دارایی ها، عدم اطمینان و فرکانس استفاده میکند. فعالیت های مکرر و آنهایی که نیاز به دارایی های خاص دارند به دلیل هزینه های بالاتر تراکنش از هماهنگی خارجی باید بصورت درونی عمل کنند، در حالی که فعالیت هایی که بدون در نظر گرفتن فرکانس به دارایی های خاص نیاز ندارند و یا  آنهایی که در میزان دانش پایین هستند، انتخابهای مطلوبی برای برون سپاری اند. د ویتا و همکارانش در سال (2010) پشتیبانی را برای این انتظار نظری و سندی یافتند  که ویژگی دارایی خریداران دارای تاثیری منفی بر عملکرد روابط برون سپاری دارد. علاوه بر این، لیو، وانگ، و لیو در سال (2009) می یابند که رفتار مشارکتی مولد  به جای رفتار های فرصت طلبانه کاهشی، رابطه بین ویژگی دارایی ها و عملکرد مشارکت را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر چه برخی از خدمات HR به دلیل هزینه های بالقوه بالاتر تراکنش انتخابهای غیر ممکنی برای برون سپاری هستند، صرفه جویی های مقیاس به ارائه دهندگان خارجی  برای انجام خدمات با هزینه های پایین تر از شرکت های مشتری، و در نتیجه بهبود سودآوری اجازه میدهند. جریانات نقدی افزایشی ممکن است به دنبال برون سپاری خدمات معمول و یا آنهایی باشد که نیاز به دارایی های خاص در طول فعالیت های غیر معمول ندارند. بنابراین، فرضیه دوم بدین صورت  است: H2. واکنش بازار سرمایه به شرکت های مشتری اعلام کننده قراردادهای برون سپاری خدمات HR که به روال ها و دارایی های خاص نیاز ندارد، مثبت است.

 

2.2. عملکرد اجرایی

اثرات برون سپاری استراتژی باید در عملکرد طولانی مدت به دو دلیل مشاهده شود. اول، فرض اینکه مدیریت بر تصمیم برون سپاری خود بر اصول TCE استوار است تا هزینه های عملکرد کلی را به حداقل برساند. دوم، پاسخ بازار به اطلاعیه برون سپاری،  نتیجه انتظارات  مجدد سرمایه گذاران در مورد جریان نقدی آینده بر اساس اطلاعات به تازگی در دسترس است. واکنش مثبت بازار به این اعلامیه ها به سرمایه گذاران پیشنهاد میکنند که در انتظار بهبود عملکرد اجرایی آینده باشند. به همین ترتیب، منابع مبتنی بر این نظریه حاکی از آن است که حتی یک تصمیم برون سپاری، نتیجه در یک  اثر ارزش خالص منفی دارد که شرکت ها را به تمرکز بر منابع در فعالیت های استراتژیکی قدرتمند میسازد که به طور غیرمستقیم منجر به بهبود عملکرد اجرایی میشود. اگر چه این  نظریه بهبود عملکرد اجرایی HRO را پیشنهاد میکند،  پژوهش و تحقیق تجربی برای تاریخ قرار دادن گزارش نتایج مختلفی در رابطه بین برون سپاری و عملکرد شرکت میگذارد. گیلی و همکارانش در سال (2004) روش مطالعه را در شرکت های آموزشی برون سپاری و توابع حقوق و دستمزد بکار گرفتند، و هیچ رابطه ای بین ادراک عملکرد اجرایی مدیران شرکت و   HROنیافتند. مطالعات تجربی به بررسی اثرات سودآوری از نوع دیگری از برون سپاری میپردازد که، بی نتیجه است. یعنی، هیچ اثر مستقیمی از فعالیت های هسته ای محیطی و برون سپاری در عملکرد مالی و غیر مالی شرکت وجود ندارد، یک اثر منفی و مثبت کوتاه و بلند مدت  از خدمات کسب و کار برون سپاری بر عملکرد شرکت، هیچ اثر خدمات کسب و کار برون سپاری بر سود ندارد و کاهشی در سودآوری در سال اعلام شده را باعث میشود، اما بهبود در سال های متوالی را در پی داشته  است. این تناقضات نشان می دهد که با وجود شیوع برون سپاری، هیچ گونه شواهدی تجربی دال بر این که عملکرد اجرایی شرکت بهبود اجرای استراتژی HRO را در پی دارد وجود ندارد. با تشخیص این که تصمیم برون سپاری و عوامل تعیین کننده عملکرد ممکن است انتخاب های درون زا باشند، بهبود تصمیم برون سپاری به عنوان یک شرط مرزی معرفی شده است. Leiblein، Reuer، و Dalsace ( (2002 نشان می دهند که بهبود عملکرد تکنولوژیکی به دنبال برون سپاری وابسته به تراز دلخواه برای تصمیم گیری های حکومت با خطرات قراردادی هستند، در نتیجه نشان میدهد تاثیر بهبود تصمیم برون سپاری بر عملکرد شرکت است. همراه با نوشته های بی نتیجه ای که قبل گرفته شده، نشان می دهد که فرضیه به شرح زیر است :

 H3: عملکرد اجرایی بدنبال برون سپاری خدمات منابع انسانی کاهش میابد درصورتی که مشارکت برون سپاری شرکت مطلوب نباشد.

 

  1. مواد و روش ها

3.1. نمونه و جمع آوری داده ها

این نمونه شامل اطلاعیه های عمومی  HRO منتشر شده بین سال های 1984 و 2005 است با 

جستجوی سیم کسب و کار در Lexis-Nexis برای کلمات کلیدی مانند "برون سپاری"، "قرارداد"، "توافقنامه"، "منابع انسانی"، "HR" و اسامی ارائه دهنده HRO شناخته شده است. نمونه های نهایی شامل 100 اعلامیه برای آزمونهای عملکرد بازار و 180 اعلامیه آزمونهای عملکرد اجرایی میباشد. در نمونه عملکرد اجرایی، تعداد اطلاعیه ها بر اساس نوع محدوده خدمات از 6 تا 37 با نرم افزار فناوری اطلاعات HR و یا سیستم هایی تبدیل به حداقل های منافع مکرر مدیریتی و درآمد  با معتبرترین اشتغال میشود. نیروی انسانی، منافع مدیریتی، اعتبار درآمد یا اشتغال، مدیریت نیروی کار و حقوق و دستمزد و پرونده مالیات نشان دهنده حداقل هر 30 اطلاعیه است. خدمات آموزشی و جامع HR به ترتیب بیانگر 16 و 17 اطلاعیه  میباشد.نسبت ها برای نمونه عملکرد بازار مشابه اند. به استثنا در سال 1996، نمونه ها شامل کمتر از 10 اطلاعیه هر سال بین سال 1984، که اولین اطلاعیه شناخته شد و 1998 میباشد. قرارداد BP سال 1999 با جستجو برای تمامی سرویس های معاملاتی و اداری HR، حاکی از تغییر در بازار برون سپاری منابع انسانی آشکار است که با افزایش در اطلاعیه ها در سال 1999 و سال های پس از آن بین 14 و 23 اطلاعیه در هر سال از سال 2000 تا 2005 (نمونه عملکرد اجرایی ) میباشد. الزامات مورد نیاز برای آزمون های مختلف آماری در حذف اطلاعیه های مختلفی از نمونه منتج شد که به شرح زیر است. مستندات و اطلاعیه ها توسط دولت و یا سازمان های خصوصی با کسانی که برای شرکت های فاقد داده های مورد نیازی در Compustat و CRSP حذف شدند. یک گروه از 23 اطلاعیه منتشر شده در یک روز، مرجع ارائه دهنده یکسان، نیز حذف شد، چرا که این خوشه نشان دهنده شباهتها و ارتباط متقابل بخش و تخلف از رگرسیون OLS میباشد. روش مطالعه رویداد پاسخ بازار را به اطلاعیه های برون سپاری با منزوی کردن یک رویداد و یا انتشار اطلاعات جدید به بازار و اندازه گیری بازده بیش از حد و یا تفاوت بین بازده واقعی و آنچه در طول دوره رویداد انتظار میرود  مورد بررسی قرار میدهد که محدودیت نمونه دیگری  را اعمال میکند. بازده مورد انتظار از بازده هایی در طول یک دوره برآورد قبل از این رویداد  تخمین زده میشود. برای کاهش احتمال دیگر حوادث همزمان به اطلاعیه های HRO در بازار  که مداخله گر پاسخ بازار  به  برون سپاری، این نمونه مطالعه رویداد مانع اطلاعیه ها توسط شرکت های دیگر میشود که در مطبوعات در 13 روز در اطراف اعلامیه HRO منتشر میشود (10 روز قبل تا 2 روز بعد). در نهایت، به منظور کاهش اشتغال احتمالی معرفی شده توسط اطلاعیه های بعدی، تجزیه و تحلیل عملکرد اجرایی تنها شامل اولین اطلاعیه HRO برای هر شرکت است. هر شرکت برون سپاری با یک شرکت کنترل کننده  نمونه جلسه مطابق است که  با معیارهای بعدی مواجه میشوند  : 1) بدون هیچ برنامه منابع برون سپاری یا سازمانی (ERP) اطلاعیه های سیستم 2)  اوراق بهادار تجاری عمومی، 3) اطلاعات سالانه مالی موجود در پایگاه داده Compustat 4) طبقه بندی دو رقمی یکسان SIC به عنوان نمونه شرکت و 5) فروش با 30٪ از آنهایی که برای شرکتهای برون سپاری همسان سال قبل از اعلام HRO بودند.

 

3.2. متغیرهای کنترلی

هم بررسی های عملکرد  اجرایی و هم عملکرد بازار، متغیرهای کنترلی را در بر دارند که  به طور کلی ارائه کننده عوامل موثر دیگری بر عملکرد شرکت هستند. به دنبال مطالب قبلی، که شامل اندازه شرکت است که  به عنوان لگاریتم طبیعی از فروش اندازه گیری میشود  و  صنعت به عنوان یک متغیر دوگانه و شناسایی کننده شرکت های صنعتی و یا آنهایی که با طبقه بندی SIC از 5000 و یا بالاتر بدست میاید. شرکت های خدماتی بر منابع انسانی به منظور انجام صلاحیتهای اصلی خود تکیه می کنند و در نتیجه HRO به احتمال زیاد دارای اثر بیشتری بر این شرکتها نسبت به شرکت های تولیدی که ممکن است بشدت بر اتوماسیون تکیه کنند میباشد. برای کنترل عملکرد های قبلی  که مربوط به عملکرد بازار است، متغیر عملکرد اجرایی یک سال عقب مانده است. فرصت رشد، به عنوان ارزش کتابی اندازه گیری میشود که  به ازای هر سهم توسط قیمت بازار هر سهم (کتاب به بازار) تقسیم میشود که  به احتمال زیاد مربوط به عملکرد اجرایی  است. شدت تبلیغات به عنوان هزینه تبلیغات تعریف میشود که  توسط فروش تقسیم میشود، وشدت سرمایه از طریق تقسیم مجموع دارایی ها توسط فروش محاسبه شده، و شدت R & D به عنوان هزینه R & D توسط فروش تقسیم میشوند که در جهت کنترل تغییرات عملکرد اجرایی ناشی از تبلیغات افزایش یافته، بکارگیری دارایی های کنترل و تحقیقات و تلاش های توسعه ای دربرگرفته میشود. در نهایت، اهرم به عنوان بدهی های بلند مدتی  اندازه گیری میشود که توسط مجموعهایی تقسیم میشود که برای کنترل نقش بالای بدهی  که می تواند نقشی را به عنوان مانع برای توانایی یک شرکت در جهت بهبود عملکرد کلی بازی کند. آمار توصیفی این متغیر ها در جدول شماره 1 ارائه شده است.

3.3. روش های برآورد

3.3.1. H1 و H2عملکرد بازار

روش مطالعه رویداد استاندارد Patell، برای بررسی واکنش کوتاه مدت بازار به اطلاعیه HRO مشابه به هیز و همکاران. (2000)، گریر و همکاران. (2001) و Marciukaityte Roskelley، و وانگ (2009) بکار گرفته میشود. بازده در طولی بیش از 200 روز از 260 روز قبل از تاریخ اعلام با استفاده از مدل بازار، و مطابق با نوشته های پیشین از بازده بازار براورد میشوند، که ارزش این بازده اندازه گیری میشود که با دقت بیشتری این اثرات بدست میایند که در کل توسط سرمایه گذاران آزمایش  شده است. بازده های غیرعادی برای هر روز شرکت در دوره رویداد به عنوان تفاوتی میان بازده واقعی و بازده مورد انتظار محاسبه می شود. بازده غیرعادی تجمعی مجموع بازده های غیر طبیعی بیش از یک رویداد دو روزه از جمله در روز و روز پس از اعلام است. سود سهام تجمعی غیر طبیعی به طور قابل توجهی متفاوت از صفر است که نشان دهنده واکنش بازار به اطلاعات جدید است. تجزیه و تحلیل رگرسیون به منظور تعیین ارتباط میان نوع قراردادهای خدمات HR و پاسخ بازار به عنوان 2 روز بازگشت تجمعی غیرطبیعی اندازه گیری شده  وبه منظور بررسی درایورهای پاسخ بازار استفاده شده است. انواع خدمات برون سپاری HR توسط متغیرهای دوگانه با یک ارزش از یک شرکت پیمانکاری بصورت خدمات HR زیر مشخص می شود :

نیروی انسانی، منافع مدیریتی، اعتبار درآمد و اشتغال، مدیریت نیروی کار و ارتباطات داخلی، پردازش حقوق و دستمزد، یادگیری و آموزش، فناوری اطلاعات و خدمات جامع HR. مقدار صفر نشان می دهد که یک شرکت خدمات ارائه نمیدهد.

 

3.3.2. عملکرد اجرایی - H3

تجزیه و تحلیل رگرسیون همچنین برای  آزمایش عملکرد اجرایی مورد انتظار طولانی مدت، کاهش خطر دستیابی نادرست به تاثیر اقتصادی HRO مورد استفاده قرار میگیرد وقتی که تنها بر پاسخ کوتاه مدت بازار تکیه کند. هر اطلاعیه نیازبه  مشاهدات قبل و بعد از اعلامیه برای هر دو شرکت برون سپاری و شرکت کنترلی دارد. خطاهای استاندارد مقاوم برای اصلاح skedasticity غیر نرمال و گوناگون استفاده می شود. بررسی اولیه از اثرات بلند مدت HRO،  تغییر در عملکرد اجرایی  قبل از اعلام به یک، دو، و سه سال بعد از آن را با استفاده از نمونه شاهد همسان از شرکت مورد بررسی قرار میدهد. به طور کلی معیارهای عملکرد عملیاتی گزارش شده، سود های دارایی های (ROA) هستند که به عنوان درآمد قبل از اقلام موجود فوق العاده برای عموم اندازه گیری شده و، توسط دارایی های متوسط ​​کل تقسیم شده  و سودهای دارایی (OROA) اندازه گیری شده به عنوان درآمد عملیاتی بعد از کاهش ارزش دارایی های متوسط ​​مجموع تقسیم میشوند. این اقدامات و زمان تاخیر معمولا در تحقیقات عملکرد آکادمیک استفاده می شوند. داده های مورد استفاده برای محاسبه این متغیر از پایگاه داده Compustat هستند. متغیر مستقل مدت تعامل (ارباب رجوع  × سال) متشکل از مشتری، متغیر دوگانه برون سپاری شرکت های متمایز از شرکت های نمونه شاهد و سال، یک متغیر دوگانه که بطور جداگانه سه سال پس از اعلام برون سپاری شناسایی میشود میباشد. ضریب مهمی نشان دهنده تغییری در عملکرد شرکت های برون سپاری نسبت به نمونه شاهد در سال های پس از اطلاعیه HRO میباشد. این امکان که تصمیم برون سپاری و متغیرهای توضیحی عملکرد اجرایی به طور مشترک در تعیین نگرانی در رابطه با  endogeneity و برآوردگر های جهت دار نقش دارد وجود دارد. اگر تمامی شرکت ها در حال توجه به انتظارات TCE (تحت شرایط تعادل) باشند، تصمیم گیری برون سپاری شان به حد بهینه رسیده  و HRO هیچ اثری بر عملکرد نخواهد داشت. پس از Ittner و همکارانش، ساید و همکارانش.، و Larcker، ریچاردسون، و تونا، بررسی های بیشتری  در جهت تعیین اینکه تا چه حد شرکت بطور  مقطع و موقت خارج از تعادل است مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور تعیین بهینگی HRO، عدم اطمینان تقاضا و فرصت های ارتقاءیی  هستند که با تکیه بر برون سپاری HR، به عنوان متغیرهای ابزاری مورد استفاده قرار می گیرند. پروکسی برای فرصت های ارتقاء HR کارکنان به عنوان نسبت بالاترین حقوق و دستمزد اجرایی HR به حقوق و دستمزد متوسط ​​از پنج مدیری  محاسبه میشود که به دلیل اطلاعات ناکافی تجزیه و تحلیل نشده است. با استفاده از عدم اطمینان تقاضا به عنوان یک متغیر ابزاری، آزمون دوربین وو هاسمن endogeneity را نشان نمی دهد. برای پرداختن به بهبود HRO، با این حال، رگرسیون لجستیک شمل عدم اطمینان تقاضاست که پیش بینی کننده  احتمال برون سپاری خدمات HR بر اساس TCE، با باقیمانده اندازه گیری است که تا چه حد تصمیم برون سپاری شرکت ها مطلوب نیست. در نهایت، تجزیه و تحلیل رگرسیون، رابطه بین متغیرهای عملکرد عملیاتی و باقیمانده رگرسیون لجستیک را مورد بررسی قرار داده  که برای بهبود تصمیم گیری برون سپاری است. باقیمانده مثبت از رگرسیون لجستیک نشان دهنده مشارکتی در HRO با احتمال پیش بینی مشارکتی کمتر از یک است. انتظار میرود که ضریب این متغیر منفی باشد،  وقتی که عملکرد کاهش میابد  اگر تصمیم برون سپاری بهینه نباشد.  باقیمانده منفی نشان دهنده عدم مشارکت در HRO با احتمال پیش بینی مشارکت بزرگتر از صفر است. انتظار می رود که ضریب این متغیر مثبت باشد، زمانی که عملکرد نیز باید کاهش یابد درصورتی که یک شرکت برون سپاری نکند زمانی که برای انجام این کار پیش بینی شده  است.

 

4: نتایج

4.1. عملکرد بازار

نتایج حمایتی H1 در جدول 2 گزارش شده و سود غیر طبیعی مثبت قابل توجه متوسطی را یک ​​ روز پس از اطلاعیه (1+) (pb.10) AR = 0.22٪، و برگشت پنج روز پس از اعلام (5 +) سود غیر طبیعی قابل توجه منفی متوسطی را  ​​ (AR =.0.29٪، pb.10) مستند ساخت. بازده های غیر طبیعی سازگار

با سابقه رویداد تحقیق مطالعه برون سپاری میباشد. سود  تجمعی (CAR) غیر طبیعی در طول رویداد دو روزه (0 +1)از نظر آماری و اقتصادی (car = ,pb.050.43 ٪،) با افزایش غیر طبیعی بر ​​حقوق صاحبان سهام 87

دسته بندی ها
آخرین مقالات
بیمه قرارداد های پیمانکاری ( حق بیمه پیمانها )
کلیه قرارداد های پیمانکاری که مشمول قانون کار نیستند ، بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان قرارداد های پیمانکاری شناخته شده  و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایستی یک نسخه از قرارداد های مذکور به انضمام سایر مدارک مورد نیاز شعب سازمان تامین اجتماعی به واحد درآمد تحویل و بر اساس نوع قرارداد تکالیف قانونی مربوطه انجام و پس از انجام محاسبات و اعلام بدهی از طرف شعبه و پرداخت توسط پیمانکار (یا کافرما)  در نهایت مفاصا حساب اخذ شود .
1397/10/14 | 04:08
پیگیری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری
برون سپاری و مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری وزارت کار و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
1397/09/06 | 04:50
قرارداد روانشناختی در سازمان چیست ؟
قرارداد روان شناختی را می توان یک درک نانوشته ذهنی بین کارمند و سازمان و اثر متقابل هر یک از طرفین مذکور بر دیگری تعریف کرد .
1397/08/21 | 12:42
کانون ارزیابی و توسعه چیست ؟
مرکز ارزیابی، شامل ارزیابی استاندارد شده است که طی آن رفتارهای شرکت کنندگان توسط ارزیابان آموزش دیده و بر اساس تمرینات شبیه سازی شده رفتاری، مورد مشاهده، ثبت و طبقه بندی قرار می گیرد.
1397/08/10 | 04:57
برون سپاری امور استارتاپ ها و کسب کارهای کوچک
چرا استارتاپ ها ، شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای کوچک تمایل به استفاده از  خدمات برون سپاری "بیزیار" دارند ؟
1397/08/07 | 11:52
جدول دستمزد مقطوع مبنای حق بیمه 1397
کلیه مشاغل (آرایشگاه ، نانوایی ، انتشارات و ...) بر اساس جدولی که سازمان تامین اجتماعی معین کرده مکلف به رعایت حداقل دستمزد مقطوع مبنای حق بیمه خود هستند
1397/06/10 | 04:26
ارسال نظر
"BIZ YAR"

BIZ=BUSINESS

 

مرکز برونسپاری و پشتیبانی کسب و کارها

OUTSOURCING CENTER

 

تمامی خدمات "بیزیار" ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
88422714
شماره فکس
89773087
ایمیل
info [@] bizyar.com
نشانی‌
تهران،قیطریه ، میدان چیذر ، خیابان معصومی ، بن بست رحیمی پلاک 1
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود